VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

Kontaktuje nás telefonicky

O SPOLOČNOSTI

Vitajte na stránke firmy DUJO BUS s.r.o.

Naša firma zabezpečuje vnútroštátnu aj zahraničnú autobusovú a mikrobusovú dopravu, určenú pre rôzne kultúrne, spoločenské a športové organizácie, školské výlety, lyžiarske zájazdy, dovolenky a iné zájazdy, pri ktorých je potrebný autobus, spoľahlivosť, bezpečnosť a nízka cena. Zabezpečíme Vám autobus alebo mikrobus akejkoľvek konfigurácie, od malého mikrobusu až po veľkokapacitný autobus.

Veríme, že Vašim rozhodnutím využiť naše služby sa začleníte do skupiny našich spokojných zákazníkov.

Cenu prepravy ovplyvňuje množstvo faktorov (počet osôb, typ autobusu, počet najazdených kilometrov, počet hodín státia, miesto dopravy, trasa, ostatné náklady, a iné …). Preto Vás nechceme zavádzať cenou za kilometer, ale po zaslaní údajov na náš mail info@dujobus.sk Vám radi zdarma a obratom vypracujeme cenovú kalkuláciu šitú na Vaše potreby a požiadavky.

DOPRAVA NA ZÁJAZDY

DOPRAVA NA OSLAVY

PREPRAVNÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
DUJO BUS s.r.o.


Čl. I
Úvodné ustanovenia


1. Tento prepravný poriadok príležitostnej autobusovej dopravy (ďalej len „prepravný poriadok“) je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľom príležitostnej autobusovej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku je DUJO BUS s.r.o., Jakubany 14, 065 12 Jakubany, IČO: 46 781 153, DIČ: 2023599523 (ďalej len „Dopravca“). Webové sídlo dopravcu je www.dujobus.sk.
3. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 18. 06. 2018.
4. Prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti dopravcu a cestujúcich, podmienky prepravy osôb a batožiny a reklamačný poriadok.

Čl. II
Druh dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb


1. Dopravca v súlade s týmto prepravným poriadkom vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú príležitostnú dopravu.
2. Dopravca vykonáva príležitostnú dopravu osôb na základe uzatvorenej prepravnej zmluvy za dohodnuté prepravné.
3. Dopravca má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich podľa prepravnej zmluvy. Dopravca príležitostnej dopravy nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.
4. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.
5. Vozidlá Dopravcu nie sú bezbariérové.
6. Dopravnými službami, ktoré poskytuje dopravca, sú preprava cestujúcich a ich batožiny cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.

Čl. II
Objednávka dopravy


1. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe objednávky dopravy.
2. Objednávku dopravy môže osoba objednávajúca dopravu (ďalej len „Objednávateľ“) uskutočniť nasledovným spôsobom:
a) odoslaním písomnej objednávky v listinnej podobe na adresu sídla Dopravcu,
b) odoslaním písomnej objednávky v elektronickej podobe na mailovú adresu Dopravcu info@dujobus.sk,
c) telefonicky na telefónne číslo Dopravcu uvedené na webovom sídle Dopravcu,
d) vyplnením a odoslaním požadovaných údajov prostredníctvom Kontaktného formulára uvedené na webovom sídle Dopravcu.
3. V prípade vybavenia objednávky podľa bodu 2 písm. c) je Objednávateľ povinný najneskôr tri pracovné dni pred požadovaným termínom pristavenia vozidla doručiť písomnú objednávku v listinnej podobe na adresu sídla Dopravcu alebo v elektronickej podobe na mailovú adresu Dopravcu.
4. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
a) identifikačné údaje a fakturačné údaje Objednávateľa,
b) identifikačné údaje a fakturačné údaje Dopravcu,
c) dobu trvania dopravy a jej trasu (vrátane požadovaných zastávok),
d) dátum, čas a miesto pristavenia vozidla,
e) dátum, čas a miesto ukončenia dopravy,
f) počet cestujúcich,
g) telefonický kontakt zodpovednej osoby Objednávateľa.
5. Dopravca je povinný najneskôr do troch pracovných dní potvrdiť objednávku. Ak Dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom Objednávateľa bez zbytočného odkladu upovedomiť.

Čl. III
Zmluva o preprave osôb


1. Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ nasledovným spôsobom:
a) podpísaním dokumentu označeného ako „zmluva o preprave“ alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom môžu byť dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku; tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy,
b) prijatím objednávky Objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto prepravným poriadkom; ustanovenia tohto prepravného poriadku v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu sa vzťahujú na každú objednávku prijatú Dopravcom.
2. Zmluvou o preprave osôb sa Dopravca zaväzuje prepraviť dohodnutú skupinu cestujúcich a ich batožinu na dohodnuté miesto riadne a včas. Dopravca je povinný vykonať prepravu v dohodnutom rozsahu, za dohodnutých a prepravným poriadkom stanovených podmienok. Objednávateľ je povinný splniť dohodnuté a prepravným poriadkom stanovené podmienky a zaplatiť za cenu za prepravu.
3. Dopravca je oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu zálohy na vykonanie objednanej prepravy vo výške minimálne 10 % zo stanovenej ceny za objednanú prepravu. Na tento účel je Dopravca oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorú mu zašle spolu s prijatím objednávky alebo v čase, ktorý uvedie v prijatí objednávky. Po prijatí zálohy vystaví Dopravca daňový doklad v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Neuhradením zálohovej faktúry v lehote splatnosti zmluva o preprave osôb podľa bodu 1. tohto článku zaniká.
5. Zmluvu o preprave osôb je možné zrušiť výlučne pred vykonaním prepravy osôb nasledovným spôsobom:
a) písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo
b) odstúpením Objednávateľa alebo Dopravcu od Zmluvy o preprave osôb s písomným záznamom do objednávky.
6. Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy o preprave osôb, ak:
a) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradí ani na výzvu Objednávateľa,
b) Dopravca nemôže vykonať prepravu za dohodnutých podmienok,
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc) schopný v dohodnutý deň a čas vykonať dohodnutú prepravu.
7. Ak Dopravca odstúpi od Zmluvy o preprave osôb podľa bodu 6. písm. b) alebo písm. c) tohto článku, je povinný o tom Objednávateľa bez meškania upovedomiť.
8. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy o preprave osôb, ak:
a) Objednávateľovi nevyhovujú Dopravcom navrhované podmienky,
b) Dopravca nezačne s dohodnutou prepravou do jednej hodiny od dohodnutého času pristavenia vozidla.
9. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o preprave osôb podľa bodu 8. písm. a) tohto článku v lehote menej ako tri dni pred dohodnutým dátumom začatia prepravy je Objednávateľ povinný uhradiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo stanovenej ceny za prepravu ako storno poplatok, ak sa Dopravca a Objednávateľ nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný uhradiť aj náklady vzniknuté Dopravcovi tým, že odvolaná preprava vyžadovala určitú prípravu a Dopravca prípravu už vykonal. Ak bola dohodnutá preprava Objednávateľom odvolaná až po výjazde vozidla Dopravcu na miesto jeho pristavenia alebo ak vozidlo Dopravcu bolo na miesto už pristavené a preprava sa neuskutočnila z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť popri zmluvnej pokute aj škodu, ktorá tým Dopravcovi vznikla.

Čl. IV
Čakanie vozidla


1. Ak vozidlo Dopravcu čaká počas realizácie Zmluvy o preprave osôb, Objednávateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi náhradu za čakanie, ak čakanie:
a) je dojednanou súčasťou prepravného výkonu,
b) vzniklo pre nesprávne alebo nedostatočné údaje poskytnuté Objednávateľom,
c) vzniklo z príčin na strane Objednávateľa alebo cestujúcich, alebo
d) vzniklo z príčin súvisiacich s účelom a spôsobom vykonania dojednanej prepravy.

Čl. V
Prepravné a iné náhrady


1. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku, patrí Dopravcovi za uskutočnené výkony prepravné.
2. Okrem prepravného Dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme Objednávateľa prepravy.
3. Výška úhrady sa stanoví dohodou medzi Dopravcom a Objednávateľom.
4. Prepravné je povinný uhradiť Objednávateľ na základe vystavenej faktúry úhradou cez peňažný ústav alebo v hotovosti.

Čl. VI
Povinnosti a práva Dopravcu


1. Dopravca je povinný:
a) v dohodnutý dátum a čas pristaviť vozidlo s dohodnutým vybavením, v dohodnutom nástupnom mieste a byť pripravený zrealizovať dohodnutú prepravu osôb,
b) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,
c) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
d) zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebeh prepravy, ak ich o to cestujúci požiada; pri uplatňovaní tohto práva je cestujúci povinný dbať na to, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu neboli zaťažované nad nevyhnutnú mieru.
2. Vodič Dopravcu je povinný dodržiavať bezpečnostné prestávky podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov. Pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnostnej prestávky.
3. Vodič Dopravcu sa počas prepravy musí správať tak, aby neohrozoval bezpečnosť účastníkov prepravy alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
4. Dopravca je zodpovedný za škodu na zdraví cestujúceho alebo škodu na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, v rozsahu podľa § 764 Občianskeho zákonníka.
5. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča, iného člena posádky autobusu alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.

Čl. VII
Povinnosti účastníkov prepravy


1. Účastník prepravy je povinný:
a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných účastníkov, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory Dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných účastníkov prepravy a posádku autobusu,
b) poslúchnuť pokyny a príkazy vodiča, iného člena posádky autobusu alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na určených miestach; nastupovať
a vystupovať možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena posádky autobusu,
d) mať pri sebe všetky potrebné doklady na bezproblémové vybavenie, resp. bezproblémovú kontrolu v inom štáte.
2. Účastník prepravy je povinný zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohrozovať bezpečnosť cestujúcich alebo bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok v autobuse alebo pôsobiť rušivo na posádku vozidla pri výkone služby alebo spôsobiť škodu ostatným účastníkom prepravy.

Čl. VIII

Zabudnutá batožina a iné veci

 

1. Ak vodič Dopravcu našiel vo vozidle po odchode všetkých cestujúcich nález (opustenú batožinu alebo inú vec, ktorú mal cestujúci pri sebe), ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal nález vodičovi, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať.
2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod.), vykoná zápis v dennom zázname o výkone vozidla (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.
3. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť v deň straty u vodiča vo vozidle, v ďalších dňoch v sídle Dopravcu.
4. Stratené a nájdené veci podľa povahy sú uskladňované počas po dobu 30 dní. Ak si osoba – vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich Dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu orgánu Policajného zboru.
6. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne do 30 dní po ich nájdení, je povinná zaplatiť poplatok za každý deň uskladnenia vo výške 0,30 €.
Čl. IX
Reklamačný poriadok
1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu poskytnutých služieb u Dopravcu.
2. Reklamáciu je Objednávateľ (ďalej len „reklamujúci) povinný zaslať písomne poštou na adresu sídla Dopravcu podľa článku I bod 2 alebo elektronicky na mailovú adresu Dopravcu info@dujobus.sk.
3. Reklamujúci je povinný uplatniť práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, kedy mal možnosť dozvedieť sa o skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie; to neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, nárokov na náhradu škody na batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim alebo na veci, ktorú mal cestujúci pri sebe, ktoré môže uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Reklamujúci je povinný Dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, Dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.
5. Dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie, pričom lehota vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta, a reklamované skutočnosti dostatočným spôsobom preukázať predložením relevantných podkladov, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady.
7. Reklamácia musí obsahovať:
a) identifikačné údaje reklamujúceho, kontaktnú adresu na zaslanie vybavenia reklamácie,
b) predmet reklamácie,
c) primerané zdôvodnenie reklamácie,
d) zoznam podkladov priložených k reklamácii a ich kópie,
e) podpis oprávnenej osoby (tento údaj sa v prípade podania reklamácie elektronicky nevyžaduje).
8. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 7, Dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. Ak reklamujúci v lehote určenej Dopravcom neodstráni nedostatky svojej reklamácie, Dopravca nie je povinný reklamáciu vybaviť.
9. Dopravca vydá písomný doklad o vybavení reklamácie v lehote podľa bodu 5, ktorý odošle reklamujúcemu. Písomný doklad vydá Dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne.

V Jakubanoch, 18. 06. 2018

Jozef Dufala
konateľ

NÁŠ VOZOVÝ PARK

NEOPLAN TOURLINER

POCĚT MIEST 49 + 1 +1

TOALETA

TV S DVD PREHRÁVAČOM

KLIMATIZÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

TÓNOVANÉ SKLÁ

MAN LION´S COACH

POCĚT MIEST 49 + 1 +1

TOALETA

TV S DVD PREHRÁVAČOM

KLIMATIZÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

TÓNOVANÉ SKLÁ

NEOPLAN TOURLINER

POCĚT MIEST 49 + 1 +1

TOALETA

TV S DVD PREHRÁVAČOM

KLIMATIZÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

TÓNOVANÉ SKLÁ

USB PORT NA KAŽDOM SEDADLE

S 517 HD

Objavte objemový model pre svoj autobusový park. S 517 HD zaujme veľkorysým batožinovým priestorom s vysokým užitočným objemom a dostatkom miesta až pre 59 cestujúcich.

POCĚT MIEST 59

TOALETA

TV S DVD PREHRÁVAČOM

KLIMATIZÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

TÓNOVANÉ SKLÁ

CHLADNIČKA

KÁVOVAR

GALÉRIA

Fotografie našej činnosti pravidelne aktualizujeme na Facebooku

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

V prípade nejakých otázok ohľadom autobusovej dopravy nás neváhajte kontaktovať telefonický, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Kontaktuje nás telefonicky

SÍDLO
DUJO BUS S.R.O.

Jakubany 14
065 12 Jakubany
IČO: 
46781153
DIČ: 2023599523